Entertainment

Ali Fazal

3 idiots pora Happy Phirr Jayegi tak Ali Fazal toh sob manu bhal laga chokra ase hoilebi tai laga olop din akhe te character pora tai ke bhal laga maiki  mon biya paijaishe  .Ekta biya wala gangster laga role kurishe  Guddu Pandit laga  Amazon prime original series Mirzapur, Ali akhe wala bar  ekta negative character kuribole  ase kun laga kotha  khan pora chamela khan olaijai.source khan kuwa hisaab te tai ke bhal laga maiki khan khushi napaikena tai ke khushi naapa emails khan phutaishe   .Etu actor pora tai khan ke jawab dikena koise etu toh tai laga kaam hi ase .Etu toh tai kuribole hi thakishe.Etu laga character uporte bishi manu khan bhal bhal kotha khan kurishe  .Etu te ekta student laga character pora  Munshi laga character tak kura bishi sal hoikena tai bishi naam kamaishe tai ke bhal laga maiki khan pora tai pora alag alag role khan kura nimete onscreen te .