Headlines

Andhra Pradesh public para BJP leaders logode maribo: N Chandrababu Naidu

KAKINADA, 05 January: AP Chief Minister N. Chandrababu Naidu para BJP leaders logode hosiyar janaise. Judi tai para tai khan laga leaders logode direct korise koike public khan para maribo pari koikena. Friday din Nagamallithota area jaga deh tai laga gusha haraikena kotha toh janaideya ase. Ketya Mr Chandrababu Naidu toh JNTUK sports grounds jaga deh Janmabhoomi aro tusara programmes deh hesha thakibole Janise, etu time deh BJP leaders para tai laga kotha kata ke ashrut hoishe. Khobor heshab deh, BJP district president Y. Malakondaiah para Thursday din Superintendent of Police Vishal Gunni logode log koribo karni agya deshe. Friday din Mr Chandrababu Naidu toh Prime Minister Narendra Modi’s para AP logode move thek nakora ke janibole monjaa thakise. BJP leaders laga heshab deh, Friday morning police para Mr Malakondaiah logode khor pethor deh arrest korishe. BJP leaders Yarlagadda Ramkumar, Duvvuri Subrahmanyam, Gode Venkat, G.G.Kalyan, fifth ward corporator N.Sujatha aro tusara nesha khan strategy putli koikena Nagamallithota area deh jaishe. Chief Minister’s convoy para achanak rasta bondh korikena Mr Chandrababu Naidu logode kelaaf korishe. Deputy Chief Minister Nimmakayala China Rajappa aro Mr Chandrababu Naidu toh bus para olaijaa thakise. BJP slogans honi kena Chief Minister toh tai laga temper lost howah thakise. Tai para BJP khan yati thakibole right nai koikena janaishe. Tai laga demak asti para dhanda hoikena BJP activists khan aro leaders khan logode nejor karni beya manner para chamala naolabole janaishe. KMC corporator Saligramam Lakshmi Prasanna para Chief Minister logode kowah toh, Apuni hotai Centre para fund naola laga kotha koi. Hoilebe fund olaideya ke apuni ke korishe. Olob time bechide police para 30 BJP leaders logode custody deh loijaishe aro tai khan Port police station deh loijaishe.