National

BJP Youth Leader Ke Violence Nimite Arrest Kurishe

Agencies: Jua rati mob violence te ekta police murai diya laga case te wanted thaka manu ke police para arrest kurishe. Etu mob violence ghatna toh Bulandshahr Uttar Pradesh te hoishe. Arrest kora manu laga naam toh Shikhar Agarwal ase. Shikhar toh local BJP youth wing leader ase. Tai ke Hapur town para dhurishe. Hapur toh Bulandshahr para 37km dur te ase.

Shikhar Agarwal toh jua hafta ekta video release kurishe. Etu video te Shikhar para officer Subodh Kumar Singh ke mob violence police post osor te erupt huwa laga inzam dishe. Etu ghatna toh guru mara nimite December 3 te hoishe. Shikhar koishe etu ghatna toh police officer tai ke rukha nimite hoishe. Shikhar aro dusra manu khan toh guru laga hardi khan loi jai kena police complaint kuribole police para rukha nimite etu violence toh erupt hoishe koishe.

Shikhar Agarwal video te claim kurishe ke Mr. Singh toh tai ke aro tai laga aides ke muraidibole threaten kurishe koishe. Shikhar olop samay pichet te Chandra Maurya senior police officer ke threat kora laga kotha koishe. Tai Mr. Singh toh corrupt thaka laga inzam bhi dishi aro Mr. Singh toh Muslim community ke guru murabole bhi side de koishe.

Additional Superintendent of Police (Bulandhshahr city) Atul Kumar Srivastava news agency PTI ke koishe ami khan tai ke interrogate kuri ase aro tai ke local court te loi jabo.

Yogesh Raj laga complaint para panchta Muslim motha khan ke arrest kurishe. Tai khan ke dui hafta nimite jail te rakhishe aro evidences na thaka nimite dui hafta pichete chari dishe.

Criticism pichete police para policeman laga murder te 30 manu ke arrest kurishe. Mob violence te ekta juwan chokora bhi murishe.