Entertainment

Paris Hilton Laga Papa Pora Tai Ke Contact Kuribole Naparey

Starlet laga Instagram posts te tai logot whereabouts into question koi kena madiya ke tai laga papa pora ektam alak ekta comment kuridiya biche te, Paris Hilton pora bura habta te tai laga khora manu khan aro sadi khan ke ektam bhui te rakhi dise. Friday te, Paris pora hashtag “#SummerVibesAF logot te tai laga 2006 single Stars Are Blind laga drawback video clip post kurise.” Etu toh tai laga,papa  hotel mogul Rick Hilton, pora comments section te jowa ase aro etu te dekhi ase ki tai laga papa pora tai logot te contact kuribole kiman kosish kurise, DailyMail.co.uk laga khobor pora koise.

“Paris abni laga papa laga phone te call kuribole kiman kam ase.Moi khan pora abni logot te kinika kurile be bonji bole naparey,” Hilton laga account te enika likhi kena dhakise. Paris laga bishi  fans khan pora etu comment biche te tai phal howa ke manise. Paris pora etu laga kodha ke etya tok eku comment wapas diya nai.