Headlines

PM Modi para North-East logode wada

National, January 9, 2019: Prime Minister Narendra Modi para tuita kaam laga bills-‘Quota and Citizenship’ Lok Sabha para Tuesday din passed kora ke kowah kowah toh, sob sections laga right toh bachai rakhibo. Tai para kawah toh, etu bills para eku dekthari napabo.

Maharashtra’s Solapur jaga deh function thaga time deh PM Modi para kowah toh, “ami guarantee de ase, etu Citizenship Bill passed howah bachide Assam aro North-East logode tai khan laga right ke dekthari napabole”.

Tuesday din Lok Sabha para Bangladesh, Pakistan aro Afghanistan para non-Muslims khan logode Indian citizenship debo karni bill passed korise. Etu passed howah toh Assam aro tusara North East states para kelaaf kori thaga majode hoise.

Monday saam porah Assam deh protests khan olaise kelay koile NDA government para Citizenship Act nemide sabha-sabhi putli kora karni. Etu karni protester khan gusha hoi kena legislation laga copies jolaidese aro Tuesday deh region toh porah-pori bondh thakibo koikena khobor janaidese.

Assam deh All Assam Students Union toh amendment plan kora ke kelaaf korikena agae thakishe. Tai khan para kowah hesab deh, foreigners kushibole nadibole nadekena hataidebole laga Assam Accord wada korikena thaga ke kelaaf korishe aro etu bill toh passed korishe.

Opposition Congress para kowah toh, Bill para khali Assam ekala ke nahoi kena pora North-East ke dekthari pabole ase aro etu para extremist groups khan agae ahhaijabo pari.

Quota bill opor deh Prime Minister para kowah toh, general category dukhiya khan nemide 10 percent quota kaam deya aro Lok Savha deh education deya para mesha koi thaga khan nemide gara jawab ase.

Bill opor deh Rajya Sabha para dekhi powah ke, Prime Minister Rajya Sabha para kowah toh, dukhiya section deh Dalits aro tribal manu be melikena etu bill para nejor laga right ke effect nahobo koikena janaishe.

Tai para kowah toh, Lok Sabha deh etu bill toh poila-poila time para kuribo koikena plan kora laga ase. Etu para dukhiya sections ke othabole aro government para kuribo koikena kotha janaideya nesana lagi thaga khan ke support debole laga ase.