Entertainment

Priyanka Chopra Tai Laga Jeevan Kahani Lekhi Ase

Priyanka Chopra pora besi high-profile kam khan koriya majote, moi khan etiya tai laga jeevan kahani bi milaibo pare, etiya tak, list te. Etu mamla ke bhal pora jaaniya ekta khobor pora koise ki, “Hoi, tai laga jeevan aro kam te besi busy howa majote Priyanka toh tai laga jeevan kahani bi lekhi ase, etiya tak laga tai laga jeevan aro kam laga kahani.”

Etu etiya khotom nahowa kitab te tai laga ekdum asurit yatra, Miss World pora Mrs Priyanka Jonas howa lekhikena pabo. 

Khobor pora koise,“Priyanka logote tai laga kahani kobole samoy aro iccha thakiya. Tai khomaibole samoy bi iman napai aro besi tai othiya toh kontoh city ase etu bi najani kena othiye. Hoilebi publishers khan besi monjur thakise. Tai khan  pora tai ke kitab laga title bi dise, etu toh tai jeevan te aro kiman lobo paribo dekhai diya ase.” Jaaniya hisabte kitab toh “lekhiya samoy ase”. Priyanka ke etu kitab khotom koribole deadline diye kena ase. Hoilebi tai etu deadline laga aage te khotom koribole naparibo pare kile koile samoy napowa pora.