Kohima

Kohima deh Night Carnival jai ase

Kohima, 03 November: Kohima deh Night Carnival toh 1st Dec pora suru hoise aro etu toh 10th December tak thakibole ase. Aro etu toh 5pm pora 9 pm tak thaki. Etu festival deh manibo karni manu khan kot-kot pora jama hoi. Manu khan kushi pabole laga Food stalls, fast food, children’s toy,  decoration lights, photography khan dekhai. Night carnival ola laga laab toh, Kisama jaga deh jabole-napara, bacha aro bura baba khan nemide ektum phal ase. Tai khan laga khor osor dehhe, tai khan ke festive session laga bhabuna toh ahhai aro kushi manai.